analize

ISTRAŽIVANJA, STUDIJE I ANALIZE

Održive ruralne inovacije u turizmu i kreativne industrije

Istraživanje se bavi analizom i pružanjem novih saznanja u cilju boljeg razumevanja tipova, karakteristika i modela inovacija u ruralnom turizmu, njihove međupovezanosti sa kreativnim industrijama i učincima na transformaciju turističkih aktivnosti koju obavljaju seoska turistička domaćinstva.

Ključne reči: inovacije, ruralni turizam, kreativne industrije, Srbija, turistička domaćinstva

Ekonomika umetničkog tržišta u Srbiji

Serijal analiza posvećenih generisanju novih znanja o savremenom umetničkom tržištu u Srbiji u periodu 2014-2018. Istraživanja su zasnovana na podacima prikupljeni anketiranjem 59 prodajnih galerija, desk analizom dilerske i aukcijske prodaje slika, nalazima dobijenim iz intervjua i fokus grupa sa 34 umetnika, galerista i dilera, podacima prikupljenim u okviru zvanične statistike (Ministarstva kulture i informisanja, APR, Uprave carine, Poreske uprave…).

Ekonomske slobode i preduzetništvo u kulturi

Rad se bavi analizom ekonomskih sloboda i preduzetništva u kulturi u Srbiji kao jednim od principa demokratije. U prvom delu rada daje se pojmovno određenje ekonomskih sloboda i preduzetništva u kulturi iz ugla odnosa kulture i demokratije, kao i kontekstualizacija ovih fenomena na nivou praktičnih politika. U drugom delu analiziraju se institucionalni okviri za razvoj preduzetništva u kulturi u Srbiji kroz istorijsku perspektivu. Ocenjuje se dostignuti nivo njihovog razvoja sa ciljem sagledavanja postignutog stepena ekonomskih sloboda u sferi kulture. Na kraju rada daju se preporuke za unapređenje kulturne politike u ovoj oblasti na nacionalnom nivou.

Ključne reči: ekonomske slobode; preduzetništvo u kulturi; kulturna politika; Srbija

Kultura i agenda održivog razvoja do 2030.

Istraživanje se bavi ostvarivanjem ciljeva održivog razvoja do 2030.  U uvodu se daje razmatranje odnosa kulture i održivog razvoja. Drugi deo rada posvećen je retrospektivi aktivnosti Ujedinjenih nacija u polju kulture. Poslednji deo rada bavi se ulogom biblioteka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Ključne reči: kultura, održivi razvoj, Agenda 2030, Ujedinjene nacije, UNESCO

Gastronomija, ruralni turizam i kreativne industrije

Istraživanje pruža analizu  i nova saznanja u cilju boljeg razumevanja karakteristika i modela  gastro kreativnog preduzetništva, njegovoj međuzavisnosti sa ruralnim turizmom i učincima na transformaciju turističke privrede u Pirotu.

Ključne reči: ruralni turizam, gastronomija, kulturna raznolikost, kreativne industrije, Pirot

SDG 2030 i kreativno preduzetništvo

Istraživanje je posvećeno analizi učinka kreativnog preduzetništva na socio-ekonomski razvoj ruralnih područja. Cilj istraživanja je da pruži evidenciju i bolje razumevanje uloge kreativnog preduzetništva  na smanjenje siromaštva (SDG#1),  kao i unapređenje održivog razvoja ruralnih područja na primeru Pirotskog okruga.

Ključne reči: kreativno preduzetništvo, održivi razvoj, Srbija, ruralna područja, Agenda 2030, smanjenje siromaštva

Zanati i javne politike u Srbiji

Istraživanje se bavi analizom starih i umetničkih zanata u Srbiji i efektima mera javnih politika usmerenih na zaštitu i unapređenje ovog vida zanatskog preduzetništva. Uzorak za analizu činilo je 640 registrovanih pravnih lica za poslove starih i umetničkih zanata, kao i nalazi terenskog istraživanja zanatskog preduzetništva inspirisanog elementima kulturnog nasleđa na teritoriji Pirota i Kikinde.