Šta je kreativno preduzetništvo?

To je stanje svesti, preduzetničko promišljanje i životni stav koji se temelji na nekomformističkom ponašanju, prepoznavanju poslovnih prilika, strasti i posvećenost određenoj ideji, kreativnom i kritičkom mišljenju, inovativnosti i preduzimljivosti.

KOJI SU KRITIČNI FAKTORI ZA USPEH POSLOVNE IDEJE U KREATIVNIM INDUSTRIJAMA?

Da bi uspeo u kreativnom preduzetništvu potrebno je da poseduješ određena znanja i veštine. Većina preduzetnika u kreativnim industrijama obavljala je svoje aktivnosti za početak, kao dopunsku delatnost uz drugu osnovnu profesiju, a tek kasnije razvija kao profesionalne aktivnosti. Naime, često je teško predvideti kakav će uspeh pojedine aktivnosti imati na lokalnom/regionalnom tržištu, te se često preduzetničke inicijative u kreativnim industrijama nalaze u graničnom polju, na prelazu između hobija i pravog zanimanja (npr. slikari koji slikaju iz hobija, a povremeno u svojim ateljeima prodaju slike). Pre nego što se odlučite da se u potpunosti posvetite nekoj ideji, možete je testirati obavljajući je kao hobi ili dopunsku delatnost, dok u potpunosti ne razvijete potrebne veštine, ne proverite tržište, kao i teškoće i rizike. Naravno da biste dobili finansijsku podršku od većine vladinih agencija i organa kroz subvencije za samozapošljavanje/bespovratne subvencije/dotacije, neophodno je da registrujete radnju ili preduzeće i da se minimum 12-24 meseca bavite delatnošću. Osim ovih, postoje i finansijske linije namenjene početnicima u biznisu (tzv. Start-up krediti ili finansijska pomoć), za čije korišćenje je dovoljno da budete novo osnovani preduzetnik.

Glavne veštine neophodne za uspešno vođenje mikro biznisa povezane su sa personalnim veštinama samog preduzetnika: retoričkim i komunikacionim sposobnostima, veštinama pregovaranja i poslovnog komuniciranja i njegovom vizijom.

Osima toga, neophodno je da preduzetnik poseduje i osnovna znanja i veštine iz oblasti planiranja, organizacije rada i koordinacije. Prvi korak, u upravljanju preduzetničkim poduhvatom je planiranje. Planiranje obuhvata pripremu i izradu poslovnog plana odnosno svih raspoloživih i potrebnih resursa, kao i troškova koje iziskuje poslovna aktivnost. Zatim je nepohodno napraviti skicu organizacije posla: radno vreme, delegiranje poslova, čuvanje i sređivanje podataka itd. I na kraju, nepohodno je sve planiranje aktivnosti kordinirati i pratiti njihovo sprovođenje.

Za preduzetnike koji po prvi put planiranju da započnu posao, bilo bi poželjno da pre otpočinjanja poslovne aktivnosti prođu obuku ili specijalističke kurseve namenjene poslovnom planiranju u kreativnim industrijama, koji će im omogućiti da savladaju nepohodne veštine i znanja za uspešnou i efikasnu realizaciju poslovnog poduhvata u oblasti kreativnih industrija.

Koje su dobrobiti od kreativnog preduzetništva?

Veliki je broj dobrobiti od kretivnog preduzetništva, ali napomenimo samo neke. Prvo, kreativni preduzetnici imaju priliku da kreiraju svoju budućnost i da budu finansijski nezavisni. To im omogućava da se posvete eksperimentu, inovacijama i unapređenju sopstvenih kulturnih izraza. Drugo, imaju priliku da kroz poslovni poduhvat dostignu svoj puni potencijal i dokažu svoju uspešnost, postignu viši nivo samoaktualizacije, ali i kroz preduzetnički poduhvat razviju mnoge interpersonalne veštine (liderstvo, veštinu slušanja, etičnost, pregovaranje...). Dalje, u većini slučajeva kreativni preduzetnici realizacijom svog poslovnog poduhvata mogu stvoriti održivi posao koji prvenstveno vole, i na taj način unaprediti kvalitet ličnog i društvenog života. U tome posebnu vrednost ima gubljenje granica između hobija i poslovnih zadataka, kao i stvaranje pozitivne atmosfere i osećaja ličnog zadovoljstva u kreativnom radu. Zahvaljujući svojim poslovnim poduhvatima, mnogi preduzetnici su postali ugledni članovi lokalne zajedinice, povećali su svoju reputaciju i uživali u priznanjima koja su dobijali za svoj rad.

  • Imaš dobru poslovnu ideju, šta dalje?

https://www.kreativnaekonomija.com/poglavlje-2/

U ovom poglavlju možeš naučiti o procesu validacije poslovne ideje, kao i koracima koji ti mogu pomoći da registruješ posao u kreativnim industrijama. Šta te sve očekuje na tom putu? Kome da se obratiš? Koja dokumentacija ti je potrebna? Koje su mane i prednosti različitih oblika poslovanja?

Videti više...

 

  • Praktični aspekti poslovanja u kreativnom sektoru

https://www.kreativnaekonomija.com/poglavlje-3/

 

 

 

 

 

U ovom poglavlju možeš saznati o praktičnim aspektima poslovanja u kreativnim industrijama poput oporezivanja, različitim modelima angažovanja eksternih saradnika, zaštiti intelektualne svojine i sl. Kako da napraviš fakturu? Šta po zakonu ona mora da sadrži? Da li ti treba fiskalna kasa? Koji su uslovi da otvoriš prodavnicu? Kako funkcioniše digitalno preduzetništvo? Kako da naplatiš prihod od izvoza? Da li možeš naplatu da vršiš preko paypal-a?