Cilj istraživanja je da se analizira, objasni i javnosti prikaže javno finansiranje u sektoru kulture, identifikuje mapa glavnih netransparetnosti i rizika od korupcije i kreiraju smernice za njihovo prevazilaženje kako bi se unapredilo upravljanje i nadzor javnih finansija u kulturi i uključili novi akteri u ove procese.

#ISTRAŽIVANJA