Kreativno preduzetništvo

Mapiranje i analiza, podrška institucijama u kreiranju programa za razvoj kreativnog preduzetništva, evaluacija programa i mera

kreativne industrije

Rekognisticiranje, mapiranje, analiza i predlog koncepta razvoja kreativnih industrija; kreiranje, evaluacija i monitoring programa i mera

kreativni turizam

Mapiranje i procena resursa za razvoj kreativnog turizma; kreiranje/inoviranje turističkog proizvoda; promocija destinacije i proizvoda kreativnog turizma; obuka subjekata uključenih u kreativni turizam

Kreativni kapital i teoritorijalni razvoj

Procena kreativnog kapitala i kreiranje politika teritorijalnog razvoja zasnovanog na resursima #kulture # kreativnih industrija # kulturnog nasleđa; promocija kreativnog kapitala teritorije

Razvoj preduzetničkih poduhvata u kreativnom sektoru

CreativeLAB by IKPI© - konceptualizacija preduzetničkih ideja, kreiranje poslovnih modela i oblika monetarizacije u kreativnom sektoru

Javne politike

Istraživačka podrška javnim politikama u kulturi # kulturnom turizmu # nasleđu # održivom razvoju# kreativnim industrijama # ruralnom razvoju # preduzetništvu; razvoj upravljačkih kapaciteta javnog sektora

Evaluacija

Ex-ante i Ex-post analiza društveno-ekonomskih doprinosa projekata u kreativnog sektoru (ICEI Impact Evaluation Report©), cost-benefit analiza u #kulturi # kreativnim industrijama# kulturnom nasleđu

Inovacije u kreativnom sektoru

Razvoj i facilitiranje inovacija u #kulturi #kulturnom nasleđu # kreativnom preduzetništvu, osmišljavanje i implementacija inovativnih projekata

savetodavne usluge

Pružamo savetodavne usluge za individualne korisnike u oblasti kreativnog preduzetništva # kulture # kreativnih industrija #investicione studije # studije izvodljivosti #biznis plan #