Kreativno preduzetništvo

Rekognisticiranje, mapiranje i analiza kreativnog preduzetništva, podrška institucijama u kreiranju inovativnih rešenja i programa za razvoj kreativnog preduzetništva, evaluacija

Digitalna transformacija

Razvoj koncepta digitalne transformacije kreativog sektora, humanizacija digitalnih rešenja u kulturi, UX i UI rešenja za projekte sa kulturnim sadržajima.

LOKALNO PRIVREDNO NASLEĐE

Istraživanje i dokumentovanje lokalnog privrednog nasleđa, savremena interpretacija, razvoj kreativnog preduzetništva inspirisanog resursima industrijskog nasleđa

kreativne industrije

Rekognisticiranje, mapiranje, analiza i predlog koncepta razvoja kreativnih industrija; kreiranje inovativnih programa i mera, monitoring i evaluacija

Razvoj kreativnog preduzetništva

CreativeLAB by IKPI© - Laboratorija kreativnog preduzetništva kao podrška razvoju i konceptualizaciji preduzetničkih ideja, kreiranje poslovnih modela i oblika monetizacije u kreativnom sektoru

Inovacije u kreativnom sektoru

Razvoj i facilitiranje inovacija u #kulturi #kulturnom nasleđu #kreativnom preduzetništvu #kreativnom turizmu, osmišljavanje i implementacija inovativnih rešenja

Čulno iskustvo nasleđa

Interpretacija nasleđa zasnovana na konceptu senzitivnog iskustva (5S) #razvoj koncepta #produkcija #realizacija

Kreativni turizam

Mapiranje i procena resursa za razvoj kreativnog turizma; kreiranje/inoviranje turističkog proizvoda na bazi čulnog iskustva; plan promocije; obuka subjekata uključenih u kreativni turizam

Pop-up kulturni događaji

Dizajn i osmišljavanje pop-up kulturnih događaja za korporativni sektor i različite organizacije #razvoj koncepta #dizajn iskustva #realizacija

Analize, evaluacije

Ex-ante i Ex-post analiza društveno-ekonomskih doprinosa projekata u kreativnog sektoru (ICEI Impact Evaluation©), cost-benefit analiza u #kulturi # kreativnim industrijama# kulturnom nasleđu

Javne politike

Istraživačka i facilitatorska podrška javnim politikama u kulturi # kulturnom turizmu # nasleđu # održivom razvoju# kreativnim industrijama # ruralnom razvoju # preduzetništvu; razvoj upravljačkih kapaciteta javnog sektora

savetodavne usluge

Savetodavne usluge za individualne korisnike u oblasti ekonomike kulture # investicione studije i procene# studije izvodljivosti #biznis koncept #