Kreativno preduzetništvo

Rekognisticiranje, mapiranje i analiza kreativnog preduzetništva, podrška institucijama u kreiranju inovativnih rešenja i programa za razvoj kreativnog preduzetništva, evaluacija

kreativne industrije

Rekognisticiranje, mapiranje, analiza i predlog koncepta razvoja kreativnih industrija; kreiranje inovativnih programa i mera, monitoring i evaluacija

kreativni turizam

Mapiranje i procena resursa za razvoj kulturnog i kreativnog turizma; kreiranje/inoviranje turističkog proizvoda; promocija destinacije i proizvoda kreativnog turizma; obuka subjekata uključenih u kreativni turizam

Kreativni kapital i teoritorijalni razvoj

Procena kreativnog kapitala i kreiranje inovativnih rešenja i politika teritorijalnog razvoja zasnovanog na resursima #kulture # kreativnih industrija # kulturnog nasleđa; afirmacija kreativnog kapitala teritorije

Razvoj kreativnog preduzetništva

CreativeLAB by IKPI© - podrška razvoju i konceptualizaciji preduzetničkih ideja, kreiranje poslovnih modela i oblika monetarizacije u kreativnom sektoru

Javne politike

Istraživačka podrška javnim politikama u kulturi # kulturnom turizmu # nasleđu # održivom razvoju# kreativnim industrijama # ruralnom razvoju # preduzetništvu; razvoj upravljačkih kapaciteta javnog sektora

Evaluacija

Ex-ante i Ex-post analiza društveno-ekonomskih doprinosa projekata u kreativnog sektoru (ICEI Impact Evaluation Report©), cost-benefit analiza u #kulturi # kreativnim industrijama# kulturnom nasleđu

Inovacije u kreativnom sektoru

Razvoj i facilitiranje inovacija u #kulturi #kulturnom nasleđu # kreativnom preduzetništvu, osmišljavanje i implementacija inovativnih projekata

savetodavne usluge

Pružamo savetodavne usluge za individualne korisnike u oblasti kreativnog preduzetništva # kulture # kreativnih industrija #investicione studije # studije izvodljivosti #biznis plan #

Digitalna transformacija

Razvoj kocnepta digitalne transformacije kreativog sektora, humanizacija digitalnih rešenja u kulturi, UX i UI rešenja za projekte sa kulturnim sadržajima.