Završena analiza o krivotvorenju i pirateriji

1.09.2019. Završena je Analiza ekonomskih efekata krivotvorenja i piraterije u Srbijiza potrebe pregovaračkog poglavlja 20 koje se odnosi i na zaštitu intelektualne svojine. Analiza obuhvata kvalitativnu  i kvantitativnu analizu piraterije i krivotvorenja i njihov uticaj na bruto domaći proizvod i zaposlenost u Srbiji u periodu 2015-2019. Rukovodilac projekta je Balkanski centar za regulatornu reformu.