analize

ISTRAŽIVANJA, STUDIJE I ANALIZE

Ka kreativnoj ekonomiji za 21. vek: balansirano delovanje između ekonomije i kulture

The chapter deals with demystification of fundamental terms and components of creative economy. Aim of this paper is to offer critical view on different creative economy phenomena and to encourage readers to understand actual moment in the development of creative economy, as well as issues that are facing balancing act between its economic and cultural dimension. To provide a better understanding of the characteristics, determinants and tendencies in creative economy, the paper discuss creative economy concept and its enablers, historical overview of the concepts of cultural and creative capital, creative entrepreneurship as well as cultural and creative industries. Special focus is paid on digitalization and digital predation on creative production through digital platforms, token economy, crypto currency, hype-driven development and spectacularization of cultural experiences.

Kreativno preduzetništvo na lokalnom nivou: iskustva iz Pomoravlja

Ovaj rad bavi se analizom kreativnog preduzetništva kao latentnom resursu za inkluzivni lokalni razvoj. U 2020. godini, Institut za kreativno preduzetništvo i Zavičajni muzej Paraćin pokrenuli su zajedničke aktivnosti na mapiranju kreativnog preduzetništva, identifikovanju potreba zainteresovanih strana u ovoj oblasti i razvoju inovativnih modela za njegovo podsticanje na lokalnom nivou.  U prvom delu rada objašnjavaju se osnovni koncepti i daje širi uvid u skrivene potencijale kreativnog preduzetništva iz perspektive inkluzivnog lokalnog razvoja. U drugom delu rada analiziraju se javne politike u jedinicama lokalnih samouprava u Pomoravlju (Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Svilajnac, Despotovac) i tretman kreativnog preduzetništva u strateškim dokumentima. U trećem delu rada predstavljeni su rezultati terenskog istraživanja o stanju i potrebama kreativnih preduzetnika i mogućim pravcima njihovog podsticanja u Pomoravlju. Na kraju rada iznose se preporuke za unapređenje razvoja kreativnog preduzetništva na lokalnom nivou.

Ključne reči: kreativno preduzetništvo, inkluzivni razvoj, Pomoravlje, raznolikost kulturnih izraza, kulturno nasleđe

Planiranje lokalnog razvoja kulturnih i kreativnih delatnosti

Rad je posvećen planiranju razvoja kulturnih i kreativnih delatnosti na lokalnom nivou iz perspektive Uneskove Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (2005). Rad se bavi analizom mogućnosti primene Uneskove Konvencije (2005) kao okvira za planiranje razvoja kulturnih i kreativnih delatnosti na lokalnom nivou. Metodom studije slučaja planiranja razvoja kulturnih i kreativnih delatnosti u Pirotu, ilustruju se mogućnosti  i izazovi ovog procesa na nivou jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Ključne reči: kulturne i kreativne delatnosti, planiranje, razvojna agenda, upravljanje, Unesko, kulturni izrazi, Pirot

Održive ruralne inovacije u turizmu i kreativne industrije

Istraživanje se bavi analizom i pružanjem novih saznanja u cilju boljeg razumevanja tipova, karakteristika i modela inovacija u ruralnom turizmu, njihove međupovezanosti sa kreativnim industrijama i učincima na transformaciju turističkih aktivnosti koju obavljaju seoska turistička domaćinstva.

Ključne reči: inovacije, ruralni turizam, kreativne industrije, Srbija, turistička domaćinstva

 

 

Ekonomika umetničkog tržišta u Srbiji

Serijal analiza posvećenih generisanju novih znanja o savremenom umetničkom tržištu u Srbiji u periodu 2014-2018. Istraživanja su zasnovana na podacima prikupljeni anketiranjem 59 prodajnih galerija, desk analizom dilerske i aukcijske prodaje slika, nalazima dobijenim iz intervjua i fokus grupa sa 34 umetnika, galerista i dilera, podacima prikupljenim u okviru zvanične statistike.

Ekonomske slobode i preduzetništvo u kulturi

Rad se bavi analizom ekonomskih sloboda i preduzetništva u kulturi u Srbiji kao jednim od principa demokratije. U prvom delu rada daje se pojmovno određenje ekonomskih sloboda i preduzetništva u kulturi iz ugla odnosa kulture i demokratije, kao i kontekstualizacija ovih fenomena na nivou praktičnih politika. U drugom delu analiziraju se institucionalni okviri za razvoj preduzetništva u kulturi u Srbiji kroz istorijsku perspektivu. Ocenjuje se dostignuti nivo njihovog razvoja sa ciljem sagledavanja postignutog stepena ekonomskih sloboda u sferi kulture. Na kraju rada daju se preporuke za unapređenje kulturne politike u ovoj oblasti na nacionalnom nivou.

Ključne reči: ekonomske slobode; preduzetništvo u kulturi; kulturna politika; Srbija

Kultura i agenda održivog razvoja do 2030.

Istraživanje se bavi ostvarivanjem ciljeva održivog razvoja do 2030.  U uvodu se daje razmatranje odnosa kulture i održivog razvoja. Drugi deo rada posvećen je retrospektivi aktivnosti Ujedinjenih nacija u polju kulture. Poslednji deo rada bavi se ulogom biblioteka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Ključne reči: kultura, održivi razvoj, Agenda 2030, Ujedinjene nacije, UNESCO

Arhiva istraživanja i publikacija 2014-2018.

Publikacije i istraživanja objavljeni u periodu 2014-2018. godina

https://issuu.com/kreativnaekonomija

Ka fer vrednostima kreativne ekonomije: stranputice i izlazi

Ovo poglavlje se bavi genezom koncepta kreativne ekonomije, relacijama između njene ekonomske i kulturne dimenzije, izazovima sa kojima se suočava i mogućim perspektivama razvoja u budućnosti. U prvom delu poglavlja diskutuje se predistorija termina i fenomena kreativne ekonomije. U drugom delu prikazana je retrospektiva ekonomskog tretmana kulture i kreativnosti u različitim društveno-ekonomskim periodima, dok se u trećem delu razmatraju izazovi i mogući pravci njenog daljeg razvoja. Poglavlje ima za cilj da demistifikuje osnovne termine i komponente kreativne ekonomije, kao i da podstakne čitaoce na bolje razumevanje aktuelne stvarnosti u kojoj se ona razvija i pravce stvaranja njene nove paradigme u nadolazećem „dobu imaginacije“.

Economic instruments and measures of cultural policy and fair practice: case of female artists and creative entrepreneurs in Serbia

This chapter deals with cultural policy economic instruments and their analysis in Serbia, as an example. The aim of the paper is to provide a new reflection on economic instruments and measures in culture, and to analyze their character, structure and effects in Serbia from the female perspective and their perception of fairness. The introduction to the paper defines cultural policy economic instruments and measures, types, classification framework and formulation principles of fair practices. In the second part of the paper the methodology is presented and 38 economic instruments and 103 measures of cultural policies are analyzed. At the end of the paper, the concluding remarks are stated.

Keywords: cultural economics, cultural policy, gender equality, economic measures, fair practice, Serbia

Kreativne industrije u Srbiji - metodološki pristupi i ekonomski doprinos

Rad razmatra relativni značaj kreativnih industrija u Srbiji i pruža kritički pregled postojećih metodoloških pristupa koji mogu biti korišćeni radi određivanja doprinosa ovih industrija.

Ključne reči: kreativne industrije, Srbija, bruto dodata vrednost, metodološki pristupi, ekonomski doprinos.

Ekonomske mere kulturne politike u funkciji podsticanja darodavstva i legatorstva

Ovaj rad bavi se analizom ekonomskih mera kulturne politike u Srbiji sa aspekta njihovog delovanja na podsticanje darodavstva i legatorstva. U prvom delu rada daje se pojmovno određenje osnovnih oblika filantropije. U drugom delu rada razmatraju se ekonomske mere kulturne politike u oblikovanju institucionalnog okruženja za razvoj i održivost legatorstva u Srbiji. Na kraju rada iznose se preporuke za unapređenje kulturne politike na nacionalnom nivou.

Ključne reči: ekonomske mere, legatorstvo, darodavstvo, kulturna politika, Srbija, ekonomika kulture

Rodna ravnopravnost u kreativnim industrijama: nalazi iz Srbije

Cilj istraživanja je da pruži nova znanja i bolje razumevanje ekonomske rodne nejednakosti u kreativnim industrijama.

Ključne reči: kreativne industrije, rodna nejednakost, Srbija, SDG, kreativna ekonomija

SDG 2030 i kreativno preduzetništvo

Istraživanje je posvećeno analizi učinka kreativnog preduzetništva na socio-ekonomski razvoj ruralnih područja. Cilj istraživanja je da pruži evidenciju i bolje razumevanje uloge kreativnog preduzetništva  na smanjenje siromaštva (SDG#1),  kao i unapređenje održivog razvoja ruralnih područja na primeru Pirotskog okruga.

Ključne reči: kreativno preduzetništvo, održivi razvoj, Srbija, ruralna područja, Agenda 2030, smanjenje siromaštva

Zanatsko preduzetništvo i javne politike u Srbiji

Istraživanje se bavi analizom starih i umetničkih zanata u Srbiji i efektima mera javnih politika usmerenih na zaštitu i unapređenje ovog vida zanatskog preduzetništva. Uzorak za analizu činilo je 640 registrovanih poslova starih i umetničkih zanata, domaće radinosti, kao i nalazi terenskog istraživanja zanatskog preduzetništva inspirisanog elementima kulturnog nasleđa na teritoriji Pirota i Kikinde.