analize

ISTRAŽIVANJA, STUDIJE I ANALIZE

iNOVACIJE U RURALNOM TURIZMU I KREATIVNE INDUSTRIJE

Istraživanje se bavi analizom i pružanjem novih saznanja u cilju boljeg razumevanja tipova, karakteristika i modela inovacija u ruralnom turizmu, njihove međupovezanosti sa kreativnim industrijama i učincima na transormaciju turističkih aktivnosti.

Ključne reči: inovacije, ruralni turizam, kreativne industrije, Srbija, turistička domaćinstva

Umetničko tržište u Srbiji: ekonomska analiza

Istraživanje se bavi ekonomskom analizom savremenog umetničkog tržišta u Srbiji u periodu 2014-2018. Podaci su prikupljeni anketiranjem 59 prodajnih galerija, desk analizom dilerske i aukcijske prodaje slika, nalazima dobijenim iz intervjua i fokus grupa sa 34 umetnika, galerista i dilera, podacima u okviru zvanične statistike (Ministarstva kulture i informisanja, APR, Uprave carine, Porske uprave…).

Ključne reči: umetničko tržište, prodaja, izvoz umetničkih dela, primarno i sekundarno tržište, cene

Kultura i agenda održivog razvoja do 2030.

Istraživanje se bavi ostvarivanjem ciljeva održivog razvoja do 2030.  U uvodu se daje razmatranje odnosa kulture i održivog razvoja. Drugi deo rada posvećen je retrospektivi aktivnosti Ujedinjenih nacija u polju kulture. Poslednji deo rada bavi se ulogom biblioteka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Ključne reči: kultura, održivi razvoj, Agenda 2030, Ujedinjene nacije, UNESCO

Gastronomija, ruralni turizam i kreativne industrije

Istraživanje pruža analizu  i nova saznanja u cilju boljeg razumevanja karakteristika i modela ruralnog turizma zasnovanog na autentičnoj gastronomiji, njegovoj međuzavisnosti sa kreativnim industrijama i učincima na transformraciju turističke privrede u Pirotu.

Ključne reči: ruralni turizam, gastronomija, kulturna raznolikost, kreativne industrije, Pirot

SDG 2030 i kreativno preduzetništvo

Istraživanje je posvećeno analizi učinka kreativnog preduzetništva na socio-ekonomski razvoj ruralnih područja. Cilj istraživanja je da pruži evidenciju i bolje razumevanje uloge kreativnog preduzetništva  na smanjenje siromaštva (SDG#1),  kao i unapređenje održivog razvoja ruralnih područja na primeru Pirotskog okruga.

Ključne reči: kreativno preduzetništvo, održivi razvoj, Srbija, ruralna područja, Agenda 2030, smanjenje siromaštva

Zanatsko preduzetništvo i javne politike u Srbiji

Istraživanje se bavi analizom starih i umetničkih zanata u Srbiji i efektima mera javnih politika usmerenih na zaštitu i unapređenje ovog vida zanatskog preduzetništva. Uzorak za analizu činilo je 640 registrovanih pravnih lica za poslove starih i umetničkih zanata, kao i nalazi terenskog istraživanja zanatskog preduzetništva inspirisanog elementima kulturnog nasleđa na teritoriji Pirota i Kikinde.