Krivotvorenje i piraterija ikpi
IKPI Piraterija

Krivotvorenje i piraterija

Analiza ekonomskih efekata krivotvorenja i piraterije u Srbiji obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu piraterije i krivotvorenja i njihov uticaj na bruto domaći proizvod i zaposlenost u Srbiji u periodu 2015-2019. godine, sa posebnim fokusom na analizu ovih pojava u kreativnim industrijama.

 

Finansijeri:

GIZ & Balkan Center for Regulatory Reform

Krivotvorenje i piraterija