Building capacity for designing and planning local cultural policy in Serbia

Projekat se bavi unapređenjem i promocijom kulturnih izraza kroz trening lokalnih zainteresovanih strana za izradu i kreiranje održivih mera kulturne politike na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na ruralne i manje razvijene opštine u Srbiji. 

 

Ciljevi projekta: 

  • Lokalizacija UNESCO Konvencije 2005 i njene implementacije na lokalnom nivou;
  • Razvoj kapaciteta i motivacije lokalnih donosioca odluka za uspostavljanje pravičnih politika i mera koje su senzibilne na zaštitu i raznolikost kulturnih izraza;
  • Jačanje socio-ekonomskog statusa umetnika i kulturnih profesionalaca na lokalnom nivou, unapređenje kapaciteta za saradnju i participativno planiranje lokalnih politika.
  • Ohrabrivanje i mobilizacija lokalnih zainteresovanih strana za integraciju kulture u javne politike održivog razvoja i efikasno upravljanje kulturom, sa ekonomskog aspekta. 

 

Autor projekta: dr Hristina Mikić

 

Aktivnosti Instituta za kreativno preduzetnistvo i inovacije po osnovu ugovora o tehničkoj saradnji: izrada materijala za trening lokalnih aktera u oblasti primene pravičnih i održivih praksi i politika u kreativnom sektoru na lokalnom nivou sa setom alata i preporuka; izvođenje modula Fer prakse i pravno-ekonomske mere kulturnih politika. 

 

Implementator projekta:

 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka – Nacionalna tačka za Uneskovu konvenciju o promociji i zaštiti raznolikosti kulturnih izraza. Program se realizuje u okviru UNESCO programa participacije 2022-2023.