Transparentno i odgovorno finansiranje kulture

Projekat ima za cilj da analizira i objasni javno finansiranje u kulturi, mapu glavnih netransparetnosti i kreira smernice za njihovo prevazilaženje kako bi se unapredilo upravljanje i nadzor javnih finansija u kulturi. 

 

Godina realizacije: 2021 – u toku. 

 

 

Aktivnosti projekta: Prikupljanje podataka o finansiranju kulture, kreativnih industrija i kulturnom nasleđu, istraživanje arhivske građe; Mapiranje i analiza procedura transparentnog finansiranja kulturnih projekata; Identifikacija, formulacija i izrada preporuka za javne politike u cilju unapređenja transparentnosti i odgovornosti javnih finansija u kulturnom sektoru.

 

Publikovani rezultati istraživanja

UNESCO Public Finance for Culture 2023- Serbia