Ekonomsko osnaživanje osoba u kriminalnom povratu i kreativno preduzetništvo

 

Ekonomska analiza sa ciljem da se pokaže koje troškove društvo ima od izvršenja krivičnih dela i kriminalnog povrata, pravce u kojima bi država trebala da interveniše u pogledu ekonomskog osnaživanja ovih lica, kao i preliminarni okvir ekonomskih mera koje bi potencijalno imale pozitivan efekat na smanjenje stepena kriminalnog povrata, kvalitet života i društvenu i ekonomsku reintegraciju bivših osuđenika.

 

Period realizacije: 2023. 

Istraživanje je spovedeno u okviru projekta Druga šansa za rad koji sprovodi NEOSTART – Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć.

Druga sansa za rad